Potom ako vlani pred voľbami investor Therme (Thermal) Parku pri poliklinike deklaroval začiatok výstavby inžinierskych sietí, väčší stavebný ruch nezavládol. Dôvodom bolo okrem iného to, že spoločnosť Z-Group nemá stále na stavbu územné rozhodnutie, nemala ani doriešené podmienky čerpania vody z vrtu GTP-1 a rovnako tiež vykonané posudzovanie vplyvov na životné prostredie.

Mesto Piešťany zverejnilo v začiatkom júna na úradnej tabuli oznámenie o zámere navrhovanej činnosti „Geotermálny zdroj Piešťany-vrt GTP-1“ na zaujatie stanovísk  podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Navrhovateľom je firma Z-group, a.s. v zastúpení piešťanskou spoločnosťou RK & eco, s.r.o., ktorá sa zaoberá okrem iného tiež odbornou prípravou v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu.

Verejnosť môže do dokumentácie zámeru navrhovanej činnosti nahliadnuť v termíne do 26.06.2019 na Mestskom úrade Piešťany, Oddelenie stavebných služieb a rozvoja mesta,  alebo na webovej stránke ministerstva životného prostredia.

Podľa zverejneného materiálu prevádzka geotermálneho vrtu a odber geotermálnej vody nepredstavuje samostatne relevantný vplyv na životné prostredie s výnimkou bezprostredného vplyvu na ložisko geotermálnej vody.  Súvisiace činnosti, popísané v zámere „Novostavba termálneho bazéna a hotela Therme Park Piešťany“ budú podľa autorov vykazovať kontinuálny vplyv na jednotlivé zložky životného prostredia, variabilný v závisloti od stavu realizácie.

-th-

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972