Connect with us

Aktuality

Bratislavská zrejme zostane bez stromov, ohrozovali by plynovod

Published

on

Bratislavská cesta, na ktorej koncom marca kvôli rekonštrukcii plynovodu vyrúbali niekoľko desiatok stromov, zrejme zostane bez náhradnej výsadby. Stromy sa totiž nachádzali v ochrannom bezpečnostnom pásme plynových rozvodov, a tak za ich výrub distribučná spoločnosť nielenže nemusela zaplatiť správny poplatok, ale nemá ani povinnosť nahradiť ich novými drevinami. Aj tie by totiž podľa kompetentných mohli znamenať pre túto lokalitu bezpečnostné riziko. Plynári okrem toho upozorňujú, že plynovod bol na ulici zavedený skôr, ako tu vysadili stromy.

IMG_4798Hoci podľa povolenia na rozkopávku, ktoré mesto vydalo 25. marca tohto roku, mala SPP distribúcia predchádzať poškodeniu a ničeniu drevín, Bratislavská cesta i tak prišla o všetky stromy. Hovorkyňa mesta Eva Bereczová uvádza, že realizátor podľa §47 ods. 4 písm. d) zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny nemusel požiadať o výrub drevín, ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov. “Takýmto predpisom je aj zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike. Nakoľko nemusí byť vydané rozhodnutie – súhlas na výrub drevín, nie je ani povinnosť vykonania náhradnej výsadby,“

Stanovisko potvrdili aj manažér externej komunikácie akciovej spoločnosti SPP – distribúcia Milan Vanga:„Zákon o ochrane prírody a krajiny v spojení so zákonom o energetike umožňuje prevádzkovateľovi distribučnej siete odstraňovať stromy a porasty, ktoré svojím koreňovým systémom ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť energetických zariadení a vytvárajú riziko bezprostredného ohrozenia zdravia a značnej škody na majetku. V súlade s platnou legislatívou nie je v týchto špecifických situáciách našou povinnosťou realizovať náhradnú výsadbu, resp. uhradiť spoločenskú hodnotu drevín. Navyše v predmetnej lokalite boli plynárenské zariadenia umiestnené ešte pred samotnou výsadbou.“

Advertisement
Hello GPT

IMG_8419Tvrdí tiež, že SPP – distribúcia dbá na dodržiavanie zásad ochrany prírody a snaží sa nachádzať najvhodnejšie riešenia, ako výruby obmedzovať, prípadne čo najmenej zasiahnuť do terénneho vzhľadu dotknutých lokalít. Mesiac pred zásahom ešte komunikovali s vedením mesta. „V súvislosti s plánovanou rekonštrukciou plynovodov na Bratislavskej ulici sa zástupcovia našej spoločnosti vo februári 2015 stretli na rokovaní so zástupcami MsÚ a OÚ v Piešťanoch, kde detailne vysvetlili riziká súvisiace s porastom v ochrannom pásme plynovodov a spôsob eliminácie týchto rizík,“ uviedol hovorca.

Podľa neho pri revíznych prácach ešte v roku 2013 pracovníci distribučnej spoločnosti plynární zistili, že v ochrannom pásme siete zemného plynu sa nachádzajú stromy, ktoré predstavujú riziko pre bezpečnosť plynovodov. „Na základe identifikácie, druhu dreviny a priradenej kritickej hodnoty hrúbky resp. obvodu kmeňa bola každá drevina individuálne vyšpecifikovaná a následne zaradená do skupiny rizikových drevín. Kritická hranica drevín v tomto prípade predstavovala neakceptovateľné riziko pre prevádzku dotknutých plynárenských zariadení, preto sme museli rozhodnúť o výrube, ktorý zrealizoval zmluvný dodávateľ,“ doplnil.

IMG_4803Bezpečnostné riziko podľa neho predstavujú najmä korene stromov, ktoré odtláčajú izoláciu potrubí, čím sa zvyšuje riziko havárie, ktorá môže spôsobiť prerušenie dodávky plynu alebo aj jeho únik, a tak ohroziť nielen majetok ale aj zdravie ľudí. „Vzhľadom na to, že podľa zákona zodpovedáme za spoľahlivosť a bezpečnosť distribučnej siete plynu, je našou povinnosťou odstraňovať všetky riziká ohrozenia bezpečnej prevádzky plynovodov. Rizikami boli v tomto prípade vysadené stromy v blízkosti plynovodov. Zároveň zdôrazňujeme aj nevyhnutnosť vytyčovania sietí pred každým zámerom novej výsadby,“ upozorňuje Milan Vanga.

-ad-

Advertisement
Hello GPT
Pokračovať v čítaní
Advertisement Hello GPT

Populárne články