Balneologické múzeum v roku 2017 a začiatkom roku 2018 s podporou Fondu na podporu umenia reinštalovalo časť expozície histórie venovanej gotickému kostolu v polohe Starý kláštor. Cieľom bolo prezentovať verejnosti archeologicko-historické poznatky päťročného výskumu lokality – pozostatkov gotického kostola a prikostolného cintorína z 11. – 17. storočia.

Pri tvorbe expozície pracovníci múzea vychádzali z hodnotenia archeologických nálezov a situácií zistených výskumom zrúcaniny kostola – torza nadzemnej časti a zisteného priebehu základov stavby. Starý kláštor a je národnou kultúrnou pamiatkou a najstaršou stavbou v Piešťanoch – jedinou známou stredovekou stavbou.

V expozícii sú vystavené drobné nálezy – šperky, kovania, keramika, mince ale aj stavebný materiál gotického kostola. Expozíciu dopĺňa model kostola, ktorého autorom je Mgr. art Marek Kvetan. Na základe poskytnutých podkladov a konzultácie s historičkou Bibianou Pomfyovou sa mu modelom podarilo zrekonštruovať vzhľad stavby v období gotiky – v druhej polovici 14. storočia.

Návštevníci tak získajú presnejšiu predstavu ako táto unikátna piešťanská pamiatka vyzerala. Vystavené sú aj zvyšky stavebných prvkov – fragmenty kamennej i keramickej dlaždice, gotická tehla, vzorky omietky, fragmenty kamenných architektonických článkov – rebier klenby, konzola, fragment pastofória, ale i jediný fragment kamennej plastiky objavený počas archeologických výskumov. V ďalšej časti sú to drobné šperky a súčasti odevu (rôzne kovania a pracky). Expozíciu graficky dotvoril Stanislav Jendek – fotograf a grafik.

Zdroj: FB Balneo Múzeum

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972