V súvislosti s opatreniami pred šírením nákazy koronavírusom a ochorením COVID-19 sme oslovili Nemocnicu A. Wintera, Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Národný ústav reumatických chorôb. Zaujímalo nás ako sú pripravení a či majú napríklad dostatok ochranných pomôcok. Odpovede prinášame v plnom znení bez redakčného spracovania.

Nemocnica Alexandra Wintera Piešťany

Aké opatrenia prijalo vaše zariadenie v súvislosti s celoštátnymi opatreniami na zabránenie šírenia nákazy koronavírusom?

NAW n. o. prijala všetky opatrenia nariadené hlavným hygienikom SR, vrátane zákazu návštev. Iné obmedzenia zatiaľ nariadené neboli.

Kontrolujete a izolujete nejakým spôsobom ľudí, ktorí javia príznaky ochorenia?

Pacientov s príznakmi ochorenia v priebehu dňa ošetrujú lekári prvého kontaktu (obvodní lekári). Pacienti prichádzajúci do pohotovostnej služby sú formou vývesky vo vestibule nemocnice informovaní ako postpovať v prípade podozrenia na možné ochorenie koronavírusom. Zdravotný personál slúžiaci na APS a na urgentnom príjme obdržal metodický pokyn, ako postupovať v prípade podozrenia na ochorenie.

Zaviedli ste zvýšené dezinfekčné opatrenia? Aké?

V zdravotníckom zariadení sa nepretržite povinne dodržiavajú dezinfekčné opatrenia. Personál je pravidelne informovaný o povinnosti dodržiavania aktuálnych opatrení nariadených hlavným hygienikom a každé oddelenie má vypracovaný vlastný hygienicko-epidemiologický režim oddelenia schválený RÚVZ Trnava.

Máte k dispozícii dostatok dezinfekčných a ochranných prostriedkov (rúšok…)?

Dezinfekčných prostriedkov máme zatiaľ dostatok, čo sa týka ochranných osobných pomôcok (OOP) potrebných v prípade podozrenia na koronavírus je momentálne v rámci celého Slovenska nedostatok.

Ako chránite svojich zamestnancov pred prípadnou nákazou?

Každý zamestnanec je povinný prísne rešpektovať hygienické opatrenia v súlade so všetkými usmerneniami vydanými Úradom verejného zdravotníctva.

 

Slovenské liečebné kúpele Piešťany

Aké opatrenia prijala vaša spoločnosť v súvislosti s celoštátnymi opatreniami na zabránenie šírenia nákazy koronavírusom?

Spoločnosť SLKP postupuje ako v súlade s celoštátnymi opatreniami, tak zavádza aj vlastné PREVENTÍVNE opatrenia a postupy, ktoré sú ušité „na mieru“, tak aby vzhľadom na komplexnosť našich prevádzok a poskytovaných služieb obsiahli všetky možné scenáre. Následne bol v utorok 3.3.2020 vydaný, pre všetkých zamestnancov záväzný, interný Príkaz GR, ktorý uvádza pokyny na zabránenie šírenia COVID-19 v našich prevádzkach. Keďže dôraz kladieme na PREVENCIU, aktívne komunikujeme a koordinujeme všetky svoje činnosti ako s RÚVZ v Trnave, tak aj s ústredím ÚVZ v Bratislave.

Kontrolujete a izolujete nejakým spôsobom ľudí, ktorí javia príznaky ochorenia?

Všetci zamestnanci, medicínski aj nemedicínski, sú v rámci vyššie menovaného Príkazu GR, inštruovaní, aby ad1 vo zvýšenej miere sledovali klientov a pri spozorovaní prítomnosti symptómov infekcie horných dýchacích (zvýšené smrkanie; kýchanie; kašeľ), takéhoto klienta vyzvali k návšteve svojho ošetrujúceho lekára, ktorý zváži ďalší postup a ad2, aby aktívne upozorňovali klientov na dezinfekciu rúk pred vstupom do spoločných stravovacích jednotiek. Takto identifikovaní klienti sú následne izolovaní na svojich izbách spolu so stravovaním na izbe, kde sa vykonávajú ďalšie vyšetrenia / kontroly zdravotníckym personálom. Pre prípad najhoršieho scenára máme vyhradené (podľa pokynov RÚVZ a ÚVZ) v jednom zo vzdialených krídiel aj 4 izolované jednoposteľové izby s vlastným sociálno-hygienickým zázemím a kontrolovaným vstupom. Následný postup po konzultácii s RÚVZ, avšak nakoľko sme v štandardnom chrípkovom období, ktoré sa prekrýva s epidémiou COVID-19, najpodstatnejším a jediným rozlišujúcim anamnestickým údajom zostáva pozitívna epidemiologická/cestovateľská anamnéza klienta.

Zaviedli ste zvýšené dezinfekčné opatrenia? Aké?

Vzhľadom na komplexnosť poskytovaných služieb v oblasti ubytovania, stravovania a medicínsko-balneologických služieb je u nás dezinfekcia kľúčovým opatrením a jej celoročné dodržiavanie na vysokom štandarde je garanciou pre všetkých našich klientov. Aby sme potvrdili našu odhodlanosť tento vysoký štandard udržať, tak sme sa v rámci ďalších PREVENTÍVNYCH opatrení rozhodli zaviesť nový, revolučný typ dezinfekcie, a to tzv. polymérovú dezinfekciu, ktorá oproti dezinfekcii na báze alkoholu vytvára na povrchoch ochranný biocídny film, ktorý následne eliminuje aj sekundárnu a ďalšiu kontamináciu. Takto je povrch chránený dlhodobo a riziko nákazy klesá.

Máte k dispozícii dostatok dezinfekčných a ochranných prostriedkov (rúšok…)?

Áno.

Ako chránite svojich zamestnancov pred prípadnou nákazou?

Ochrana zdravia našich zamestnancov je pre nás prioritou. Okrem vydaného nariadenia / príkazu GR s jasnými inštrukciami a následnej distribúcie (aj na zamestnanecké nástenky) všetkých letákov, ktoré sme obdržali od RÚVZ a z odboru ŠDTP MZ sme zvýšili počet stojanov s dezinfekčnými prostriedkami v oblastiach zvýšeného počtu / koncentrácie zamestnancov ako sú zamestnanecké kantíny a pod. Pre prípade nutnosti, pre všetkých medicínskych pracovníkov sú vo všetkých centrálnych ambulanciách k dispozícii prostriedky osobnej ochrany, ktoré plne kopírujú odporúčania štátnych orgánov koordinujúcich aktivity zamerané na zastavenie šírenia COVID-19.

MUDr. Boris Bánovský – lekársky riaditeľ

 

Národný ústav reumatických chorôb v Piešťanoch

Tak ako aj ostatné zariadenia v SR, prijali aj v našom ústave na odporúčanie hlavného hygienika, a vlády SR, ako aj RÚVZ v Trnave opatrenia proti šíreniu vírusu, ktoré sú v zmysle verejných vyhlášok.

Pacientov, ktorí by javili príznaky ochorenia sme zatiaľ nemali, ale v prípade, že by takýto pacient prišiel do zariadenia, bude izolovaný, a zamestnanci budú postupovať v zmysle hygienicko-epidemiologických pokynov, ktoré majú k dispozícii, a boli s nimi oboznámení.

Vzhľadom k tomu, že naše zariadenie nie je urgentného ani akútneho typu, možný výskyt vírusu v našom ústave je výrazne nižší ako v nemocniciach bežného typu. Z toho dôvodu sme zatiaľ nemuseli izolovať pacientov, nakoľko diagnostika a liečba sa nerobí v našom ústave.

Zaviedli sme zvýšenú dezinfekciu priestorov, ako aj toho, že boli umiestnené dezinfekčné prostriedky na ruky aj vo verejných priestoroch. Naša lekáreň disponuje surovinami na výrobu vlastných dezinfekčných prostriedkov, ktoré by sme v prípade nedostatku zo strany dodávateľov si boli schopní vyrobiť sami a tak zabezpečiť kontinuálnu dezinfekciu ústavu.

Ochranné pracovné pomôcky v zmysle rúšky a ochranné obleky nie sú k dispozícii v dostatočnom množstve.

Zamestnanci sa chránia tým, že dodržujú hygienicko-epidemiologické predpisy, majú dostatočné množstvo dezinfekcie. Boli poučení ako sa majú správať v prípade výskytu vírusu, a prevádzka zaradenia bola znížená na polovicu. Niektoré ambulancie, tie ktoré nie sú akútne, zostali zavreté. Akútne prípady (nie infekčného charakteru), sú prijímané priebežne.

MUDr. JUDr. Daniela Kňaze Doležalová – medicínsky riaditeľ

About PNky.sk

Redakcia:
Martin Palkovič – zodpovedný redaktor
redakcia@pnky.sk

Inzercia:
inzercia@pnky.sk
Cenník inzercie

Vydavateľ:
HPA, s.r.o .
Bodona 768/48
92101 Piešťany
Slovenská republika
IČO: 47 465 972